วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัด บทที่ 5 การจัดการสารสนเทศ กลุ่มที่เรียน 1 รายวิชาการจัการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 0026 008 ชื่อ นางสาว สุดารัตน์ เอกสันติ รหัส 55011010562 ระบบปกติ HM


แบบฝึกหัด  บทที่ 5 
1.จงอธิบายความหมายของการจัดการสารสนเทศ
-การจัดการสารสนเทศ หมายถึง การทำกิจกรรมหลักต่างๆ ในการจัดหาการจัดโครงสร้าง(Organization)การควบคุม ผลิต การเผยแพร่และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์การทุกประเภทอย่างมีประสิทธิผล
2.การจัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลและต่อองค์การอย่างไร
-การ จัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อบบุคคลคือบุคคลย่อมต้องการสารสนเทศหลายด้าน เพื่อการใช้ชีวิตอย่างราบรื่น มีความก้าวหน้าและมีความสุข เช่น ต้องการสารสนเทศเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ
การ จัดการสารสนเทศมีความสำคัญต่อองค์กรคือ ความสำคัญด้านการบริหารจัดการในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นการบริหารภายใต้สภาวะที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ผู้บริหารต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆของคู่แข่ง
3.พัฒนาการของการจัดการสารสนเทศแย่งออกเป็นกี่ยุค อะไรบ้าง
-พัฒนาการสารสนเทศแบ่งออกเป็น2ยุค ได้แก่ การจัดการสรสนเทศด้วยระบบมือ การจัดการสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์
4.จงยกตัวอย่างการจัดการสารสนเทศที่นิสิตใช้ในชีวิตประจำวันมาอย่างน้อย 3 ตัวอย่าง
-หนังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หนังสือนิตยสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น